homeimages readon

Perfect toch?

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek: Technisch Historisch

Top

Inleiding
Met het oog op de probleemstelling is het van belang de geschiedenis van de woningbouw en in het bijzonder die van het ontwerp van kruipruimtes te bestuderen. In de historische ontwikkeling van de woningbouw kan mogelijk de verklaring gevonden worden voor het tegenwoordig ontstaan van vochtproblematiek in kruipruimtes. Hierbij is het ook van belang na te gaan of er een type huis is die hiervan specifiek problemen ondervindt. Wellicht zijn veranderende bouwstijlen van invloed geweest op de problematiek.

Hoofdvraag
In welke mate hebben ontwikkelingen in de bouwwereld invloed gehad op de vochtpro-blematiek vanuit kruipruimtes?

Deelonderzoeken
Aan de hand van deze hoofdvraag zullen deelvragen bepaald worden. Om deze deelvragen te onderzoeken zal eerst gezocht moeten worden naar geschikte bronnen. Uitgangspunt van het onderzoek zal het technische blad van 'de Ingenieur' zijn. Dit blad is een opsomming van de techniekgeschiedenis in Nederland. Om gericht te zoeken in de jaargangen van 1880 tot nu zal eerst nog andere bronnen geraadpleegd worden. Met name het dictaat 93287 van Civiele Techniek in Nederland kan uitkomst bieden. Hierin komt naar voren, wanneer hygiëne en gezondheid een rol gingen spelen in de sociale woningbouw in Nederland. In dit dictaat staan talloze verwijzingen naar 'de Ingenieur'. In de Ingenieur zelf staan weer verwijzingen naar boeken die ingenieurs geschreven hebben in die tijd. Wellicht kunnen hier ook nog nuttige bronnen gevonden worden. Tot slot zullen een aantal kranten onderzocht worden van de koninklijke bibliotheek (www.kb.nl).

Er kunnen vier deelvragen bepaald worden ten aanzien van de historisch probleemerkenning. Deze zullen ondersteund worden met vragen op het gebied van 'wat' te onderzoeken, 'waarom' te onderzoeken en 'hoe' het onderzoek uitgevoerd moet worden:

1) Signalering

Wat te onderzoeken: Wanneer werd vochtproblematiek in woonhuizen voor het eerst gesignaleerd in Nederland?
Waarom: In kaart krijgen hoelang het probleem al speelt
Hoe: De Ingenieur, kranten

2) Reactie 

Wat te onderzoeken: Hoe werd op het vochtprobleem in woonhuizen gereageerd?
Waarom: In kaart krijgen wat er aan probleembestrijding reeds is gedaan.
Hoe: De Ingenieur, kranten

3) Bouwstijlen  

Wat te onderzoeken: Hebben de verschillende bouwstijlen van woonhuizen vroeger meegespeeld bij het vochtprobleem in woonhuizen?
Waarom: Om het probleem in deelgebieden te kunnen opsplitsen
Hoe: De Ingenieur, kranten

4) Hygiëne

Wat te onderzoeken: Welke discussies bij bouwkundigen speelden er rond de hygiëne in woningen en in het bijzonder de vochtproblemen?
Waarom: In kaart brengen van maatschappelijk belang
Hoe: De Ingenieur, dictaat, kranten

Literatuuronderzoek: Stakeholders

Top

Inleiding
Bij een onderzoek, is het van belang te weten welke partijen welke verantwoordelijkheden en belangen hebben rondom het probleem. Wanneer dit in kaart wordt gebracht is de gedetailleerde context duidelijk waarin de vochtproblematiek in woningen zich afspeelt. Tevens heeft de onderzoekende partij een publiek voor ogen aan wie dit rapport gericht kan worden.

Hoofdvraag
Wat zijn de belangen, interacties en gedragingen van de stakeholders rondom de vochtproblematiek?

Deelonderzoeken
Dit onderzoek kan erg breed opgevat worden. Het zal echter beperkt worden tot een viertal deelvragen, die het meest relevant zijn. Naast het zoeken naar literatuur over partijen in de bouwwereld zal er tevens gebruik gemaakt worden van het reflectiedictaat dat de opdrachtgevers ter beschikking hebben gesteld aan het projectteam. Hierin staat een methode om de partijen en haar interacties in beeld te krijgen.

Deelonderzoeken verschillende Partijen:

1) Partijen

Wat te onderzoeken: Welke partijen zijn er betrokken bij de bouw van woningen?
Waarom: Verduidelijking van de relevante actoren
Hoe: Literatuur Universiteitsbibliotheek, dictaat MDOO, internet

2) Informatie stromen

Wat te onderzoeken: Hoe lopen de informatiestromen tussen deze partijen?
Waarom: Verduidelijking van de interactie en invloeden tussen de partijen
Hoe: Literatuur Universiteitsbibliotheek, dictaat MDOO

3) Verantwoordelijkheden

Wat te onderzoeken: Wat zijn van deze partijen de verantwoordelijkheden in het bouwproces?
Waarom: In kaart brengen van deeltaken in het bouwproces
Hoe: Literatuur Universiteitsbibliotheek

4) Technologie opname

Wat te onderzoeken: Wat is de acceptatie van de verschillende partijen van nieuwe technologieën?
Waarom: In kaart brengen van de mate van acceptatie van vernieuwing
Hoe: Literatuur Universiteitsbibliotheek

Literatuuronderzoek: Wetgeving

Top

Inleiding
Met het oog op de probleemstelling, is het belangrijk te onderzoeken aan welke voorwaarden (in de wet) bouwconstructies van kruipruimtes gedurende de tijd hebben moeten voldoen. Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken welke instantie deze wet behoort te handhaven en of deze dat ook werkelijk doet.

Hoofdvraag
In hoeverre kan de wet inspelen op het bouwgedrag ten aanzien van vochtproblemen in de praktijk?

Deelonderzoeken
Deze hoofdvraag is opgesplitst in een drietal deelvragen. De vragen hebben allemaal direct te maken met de bewegingsvrijheid van de verschillende stakeholders. Binnen dit kader hebben de partijen verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Doel van dit onderzoek is om deze vast te stellen en te toetsen in de praktijk.

Deelonderzoeken juridisch kader:

1) Regels

 

Wat te onderzoeken: Wat zijn de regels ten aanzien van vocht problematiek vanuit de grond? (tendens)
Waarom: Bepaling van de regels van besef en verantwoordelijkheid
Hoe: Bouwbesluiten onderzoeken, kijken naar wetverfijning, internetsite bouwbesluit, literatuur van laatste 20 jaar

2) Overheidstoezicht

 

Wat te onderzoeken: Wie zijn de controle-organen bouwbesluit? (overheid)
Waarom: Het in kaartbrenging van de toezichthouding in de bouw
Hoe: Internet, Universiteitsbibliotheek, overheidsinstanties

3) Juridische mogelijkheden, straffen en uitspraken

Wat te onderzoeken: Zijn er uitspraken geweest ten aanzien van wetten in het bouwbesluit?
Waarom: Hiermee kan de geloofwaardigheid van de wet en de controlerende instantie worden bekeken
Hoe: Juridisch bronnen

Copyright © 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden